تازه ها

انیمیشن

شخصیت های محبوب

ماشین ها

لایتنینگ مک کوئین، یک ماشین مسابقه ای، وقتی به اموال زیادی در رادیاتور اسپرینگز آسیب می رساند، درس سختی از زندگی می آموزد. وظیفه او این است که قبل از اینکه بتواند به جاده بازگردد آسیب وارد شده را ترمیم کند.

پاندای کونگفو کار

لایتنینگ مک کوئین، یک ماشین مسابقه ای، وقتی به اموال زیادی در رادیاتور اسپرینگز آسیب می رساند، درس سختی از زندگی می آموزد. وظیفه او این است که قبل از اینکه بتواند به جاده بازگردد آسیب وارد شده را ترمیم کند.

من نفرت انگیز

لایتنینگ مک کوئین، یک ماشین مسابقه ای، وقتی به اموال زیادی در رادیاتور اسپرینگز آسیب می رساند، درس سختی از زندگی می آموزد. وظیفه او این است که قبل از اینکه بتواند به جاده بازگردد آسیب وارد شده را ترمیم کند.

انکانتو

لایتنینگ مک کوئین، یک ماشین مسابقه ای، وقتی به اموال زیادی در رادیاتور اسپرینگز آسیب می رساند، درس سختی از زندگی می آموزد. وظیفه او این است که قبل از اینکه بتواند به جاده بازگردد آسیب وارد شده را ترمیم کند.

steamlab-image

ماشین ها

streamlab-image

پاندای کونگ فو کار

streamlab-image

من نفرت انگیز

streamlab-image

انکانتو

دوبله ها

ابر قهرمانان